VRIJWARINGSOVEREENKOMST

Tussen:            DE VZW Friends on Wheels Antwerp

Hierna genoemd: FOWA

En: de inschrijver die door aanklikken van de knop ‘ik heb de voorwaarden gelezen en goedgekeurd’ zijn akkoord geeft voor onderstaande voorwaarden. 

 Hierna genoemd Deelnemer ; werd overeengekomen wat volgt:

 1. De deelnemer erkent uitdrukkelijk door aanklikken van de knop  die naar deze  overeenkomst linkt, dat de deelname aan de zogenaamde BIG 5 op 24/04/2021 volledig op eigen verantwoordelijkheid geschiedt.

De deelnemer erkent dat zij kennis heeft gekregen van FOWA dat de zogenaamde rally wordt verreden op individuele basis op de openbare weg en FOWA als dusdanig geen enkele verplichting op zich heeft genomen voor veiligheidsmaatregelen tijdens de duur van de rally.

FOWA zorgt enkel voor een roadbook of GPS- route, controleposten en bemanning ervan.

De deelnemer zal zelf instaan voor zijn/haar eigen veiligheid tijdens deze manifestatie, het verloop ervan en erkent uitdrukkelijk zich te houden aan de normale veiligheidsvoorschriften en de wegcode.

2. De deelnemer erkent uitdrukkelijk dat bij een eventueel ongeval de deelnemer geen enkele vordering van welk danige aard ook zal stellen opzichtens FOWA, haar bestuurders of eenieder dewelke als organisator van de Rally zou worden aanzien.

De deelnemer erkent uitdrukkelijk af te zien van zulk danige vordering en de nodige maatregelen te hebben genomen teneinde FOWA te vrijwaren bij elk geschil dewelke desgevallend zou aanhangig gemaakt worden lasten FOWA en een oorzaak zou vinden in de deelname aan de voornoemde rally, hierin begrepen de kosten voor het voeren van verdediging en betaling van eventuele schadevergoedingen.

 3. De nietigheid van een der bepalingen, zal de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen niet aantasten, noch de rechtsgeldigheid van de gehele overeenkomst.

4.  Bij betwistingen zullen enkel de Rechtbank van Antwerpen bevoegd zijn.   

Opgemaakt te Antwerpen. Door het aanklikken van de knop erkent en gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden zoals vermeldt in deze overeenkomst.

 

 

 

FOWA                                    Deelnemer

SAFEGUARDING AGREEMENT

Between:             THE  VZW Friends on Wheels Antwerp

Hereafter called: FOWA

And: the subscriber who by clicking the ‘ik heb de voorwaarden gelezen en goedgekeurd’ button, agree with all the conditions set forth in this agreement.

Hereafter called Participant

Has been agreed as follows:

1. By clicking the button with the link to this agreement, the participant explicitly acknowledges that the participation to the so-called BIG 5 on the 24th April 2021 completely occurs on its own responsibility.

The participant acknowledges that he has been informed by FOWA that the so-called rally will be driven on individual basis on the public road and that  FOWA has not taken any responsibility for safety measures during the duration of the rally.

FOWA only takes care of a road book or GPS-route, checkpoints and the crew.

The participant will guarantee his or her own safety during this event, the course of it and explicitly acknowledges abiding by the normal safety regulations and the traffic regulations.

 2.  The participant explicitly acknowledges that in case of a possible accident the participant will not place any claim with respect to FOWA, its directors or anyone who would be taken for organizer of the rally.

The participant explicitly acknowledges renouncing any claim and having taken the necessary measures to safeguard FOWA against any dispute that would be brought before a court against FOWA and would find a cause in the participation to the above mentioned rally, including herein the costs for the defense and payment of possible damages.

3.  The nullity of one of these stipulations will not affect the validity of the other stipulations, nor the validity of the whole agreement.

4. With disputes only the Courts of Antwerp will be competent.

Redacted in Antwerp. By clicking the button the participant acknowledge  and agrees with the agreement.

                     FOWA                                      Participant